Spółki osobowe

Spółki osobowe: cechą wspólną wszystkich spółek osobowych w Polsce jest to, że żadna z nich nie ma osobowości prawnej, ale wszystkie posiadają zdolność prawną i sądowniczą. Pojawiają się przy wpisie do właściwego rejestru, w tym przypadku Krajowego Rejestru Sądowego.

Najprostszą formą spółki jest spółka jawna. Nie ma minimalnych wymogów kapitałowych, a ten rodzaj spółki zakłada co najmniej dwóch wspólników, którymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej. Spółki mogą zakładać również osoby fizyczne i osoby prawne. Umowa jest nieważna i powinna zawierać co najmniej: nazwę i siedzibę spółki, określenie wartości i wysokości wkładów poszczególnych wspólników, przedmiot działalności spółki, a jeżeli została utworzona na czas określony , czas trwania. Zgłoszenie rejestracyjne złożone w sądzie powinno zawierać również dane założycieli oraz osób uprawnionych do reprezentacji spółki, przy czym każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę.

Możliwe jest również złożenie wniosku przez Internet. Jak wspominają specjaliści z https://www.wiol.com.pl zyski spółki dzielone są równo według umowy lub pomiędzy wszystkich wspólników. Majątek spółki to majątek wniesiony i nabyty przez spółkę w czasie jej istnienia. Wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie za swoje zobowiązania. Spółka jest płatnikiem podatku VAT, natomiast poszczególni wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Rozwiązanie spółki może nastąpić w wyniku uchwały wspólników, śmierci jednego z nich, ogłoszenia upadłości przez wspólników lub spółkę, rozwiązania umowy przez wspólników lub ich wierzycieli oraz prawomocnych orzeczeń sądowych. Likwidatorami spółki są jej wspólnicy, ale mogą wyznaczyć kogoś innego, syndyka, w miejsce wspólników masy upadłości.

Spółki osobowe
Spółki osobowe

Kolejnym rodzajem partnerstwa jest partnerstwo. Jest wyznaczany przez niezależnych partnerów. Nazwa powinna zawierać imię i nazwisko przynajmniej jednego właściciela oraz notę ​​wspólników lub inny opis formy korporacyjnej. Podobnie jak w przypadku spółki jawnej, umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności, a ponadto powinna zawierać typ zawodowy oraz dane wspólnika, który ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania, jeżeli umowa tak stanowi.

Wniosek do sądu zawiera również dane pełnomocnika. Nie ma minimalnego kapitału przewidzianego dla tej formy spółki. Wspólnik nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte przez innego wspólnika. Majątek, wkłady wspólników i zyski przeznaczone do podziału ewidencjonuje się jak w spółkach jawnych. Rozwiązanie spółki następuje z przyczyn określonych przez spółkę jawną, przy czym dodatkowo przyjmuje się, że likwidacja następuje przez utratę prawa wykonywania zawodu.

Spółka komandytowa wymaga umowy w formie aktu notarialnego. Oprócz danych wymaganych dla dwóch pierwszych spółek należy również wskazać kwotę spółki komandytowej. Odpowiedzialność wspólników jest dzielona, ​​komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem, a odpowiedzialność komandytariuszy jest ograniczona. Firma spółki powinna zawierać nazwisko i formę prawną komplementariusza, a jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki powinna zawierać pełną firmę tej osoby prawnej. O ile umowa spółki nie stanowi inaczej, wysokość sumy komandytowej stanowi wysokość wkładu komandytariuszy do spółki w postaci wkładów kapitałowych i niepieniężnych. Komandytariusz nie ma prawa prowadzenia spraw spółki, może jednak żądać wyciągów ze sprawozdań finansowych i wglądu do dokumentów. Jej zysk ustala się proporcjonalnie do wniesionego wkładu.

Spółka komandytowa jest spółką ostateczną. Jest jeden komplementariusz, warunki takie same jak w spółce komandytowej, a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Statut – Akt notarialny powinien zawierać wszystkie elementy poprzedniej umowy, dodatkowo: wysokość kapitału i sposób jego podwyższenia, liczbę i wartość nominalną udziałów oraz ich rodzaj oraz czy są imienne, czy na okaziciela. Jeżeli umowa spółki przewiduje powołanie rady nadzorczej, należy również określić jej strukturę organizacyjną oraz walne zgromadzenie wspólników. Istotne jest również ustalenie przez sąd wysokości kapitału zakładowego, który został wpłacony przed rejestracją.

Podobnie jak w przypadku spółki komandytowej, komplementariusz prowadzi sprawy spółki, a wspólnikom przysługują jedynie uprawnienia określone w statucie spółki. Spółka nie posiada osobowości prawnej. Dług jest spłacany z majątku spółki, a wówczas odpowiada komplementariusz, który odpowiada również całym swoim majątkiem za długi wspólników. Występuje tutaj podwójne opodatkowanie, przy czym dochody opodatkowane są oddzielnie od spółki i od wspólników. Rozwiązanie następuje w wyniku rozwiązania, bankructwa, śmierci lub innej przyczyny prawnej lub regulacyjnej.